کاشت گونه های درختی و گیاهان زراعی در کنار یکدیگر را جنگل زراعی می گویند . 

  

آگروفارستری یک نام جدید برای عملیاتی قدیمی می باشد اما می توان گفت علم مربوط به آن از جمله علوم تازه و نو می باشد . در واقع سابقه این سیستم را بیش از 6000 سال تخمین زده اند .

ویژیگی های سیستم آگروفارستری :

1 . چرخه این سیستم بیش از یک سال است .

2 . برای استفاده از درختان جنگلی ، بوته و علوفه های بومی تاکید دارد .

3 . استفاده از دو یا چند گونه گیاهی و یا گیاهی – جانوری ، که حداقل یکی از آن ها گیاه چند ساله ی چوبی می باشد .

مزایای آگروفارستری :

1 . منابع خاک ، آب ، هوا و حیوانات و نیروهای انسانی در زمینه کشاورزی افزایش می یابد .

2 . این سیستم دارای دو یا چند بازده می باشد .

3 . از نظر اقتصادی به صرفه تر از سیستم تک کشتی است .

4 . این شیوه به حفظ منابع طبیعی یاری می رساند .

5 . با استفاده از این روش فرسایش خاک کنترل می شود .

6 . در تابستان با تولید سایه می توان از فشار گرما بر چهارپایان را کاست .

7 . با استفاده از این روش توانایی تولید چند محصول را در یک زمان و در یک مکان خواهیم داشت .

مضرات آگروفارستری :

به طور کلی این سیستم نیز همانند هر سیستم دیگری دارای مشکلاتی می باشد که بعضی از این مشکلات عبارت است از :

1 . آلودگی توسط موجودات ذره بینی و حشرات .

2 . رقابت برای کسب نور ، رطوبت و مواد غذایی در این سیستم بیشتر است .

3 . صدمه به محصولات غذایی به هنگام قطع و برداشت درختان .

4 . تولید مثل سریع درختان بارور ممکن است موجب حذف محصولات غذایی و اشغال زمین شود .

5 . این سیستم نیاز به نیروی انسانی زیادی دارد .