سازمان فائو هم زمان با آغاز سال بین المللی جنگلهای جهان منتشر کرد.  

 

به گزارش ایانا و به نقل از سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) میلیونها جنگل نشین در اداره، حفاظت و توسعه جنگلهای جهان نقش زیادی دارند. اما معمولا حقوق آنان در استفاده از منابع جنگلی نادیده انگاشته می شود.

ادواردو روخاس، مدیر بخش جنگلداری فائو در مراسم اعلام آغاز سال بین المللی جنگلها با بیان مطالب فوق، از نسخه جدید گزارش وضعیت جنگلهای جهان رونمایی کرد.

این گزارش پس از مقدمه، قدردانی و اختصارات شامل چهار فصل و یک ضمیمه است.

1- وضعیت منابع جنگلی: تحلیل منطقه ای

2- توسعه پایدار صنایع جنگل

3- نقش جنگلها در تعدیل و تطابق پدیده تغییر اقلیم

4- ارزشهای محلی جنگل

ضمیمه شامل اطلاعات کشورها، سطح جنگلها، حبس کربن، تولید و تجارت چوب، کاغذ و اشتغال در بخش جنگل است.

متن کامل این گزارش در این نشانی قابل دسترس است: 

 http://www.fao.org/docrep/013/i2000e/i2000e00.htm

 

منبع : خبرگزاری کشاورزی ایران