کرم گلوگاه انار مهمترین آفت انار در استان فارس و سایر مناطق کشور محسوب می شوند. خسارت این آفت همه ساله قابل توجه بوده و در مواردی میزان آن از 30 درصد محصول نیز تجاوز می نماید. 

 

این آفت که لارو گونه ای شب پره می باشد زمستان را به صورت لارو در انارهای باقی مانده در روی درخت و نیز زیر درخت سپری می کنند. بررسی های جدید محل های دیگر مانند داخل برخی از سایر میوه ها مانند انجیر و نیز زیر پوستک های درختان را محل های زمستان گذرانی لارو های این آفت به اثبات رسانده است.

در اواسط بهار و همزمان با رشد نسبی میوه های انار حشرات کامل آفت ظاهر شده و تخم های خود را به صورت انفرادی و یا چند عدد درون تاج و داخل پرچم ها قرار می دهد. لاروها پس از خروج از تخم از قسمت تاج میوه وارد میوه شده و به تغذیه از بخش های مختلف درون میوه می پردازد.

از مدتی با ایجاد تغییر رنگ و لهیدگی در قسمتی از میوه به راحتی می توان میوه های آلوده را از میوه های غیر آلوده تشخیص داد.

خسارات دیگر :

1 . پس از پوسیدگی انار از محل سوراخ ایجاد شده توسط لاروها دو نوع قارچ به نام های اسپرژیلوس و پنسیلیوم موجب حمله به این میوه می شود.

2 . سوسک های میوه خوار با نام علمی کارپوپیلوس همیپتروس و همچنین مگس های سرکه از محل سوراخ های ایجاد شده وارد می شود و به گندیدگی و فساد میوه ها سرعت می بخشد.

مبارزه :

مهم ترین راه مبارزه با این آفات ، جمع آوری میوه های بی مصرف از روی درختان و یا سطح باغ پس از برداشت کامل انار در فصل پاییز و قبل از خزان شدن برگ های درختان و در نهایت انهدام سریع آنها می باشد. همچنین بر جمع آوری انار های آلوده به لاروهای نسل اول در سال بعد و معدوم کردن سریع آنها تاکید می شود و البته این عملیات زمانی موثر واقع می شود که حداقل برای مدت 2 تا 3 سال متوالی انجام شود.

از سم پاشی در باغات انار برای مبارزه با این آفت باید جلوگیری کرد می دانید چرا ؟

سمپاشی در این باغات علیه این آفات موجب بر هم ریختن تعادل طبیعی می شود و مسلما باعث طغیان و حمله شته ها و کنه ها می شود.

استفاده از زنبور پارازیتونید :

روش دیگری که در برخی از استان های کشور به صورت تلفیق با جمع آوری میوه های آلوده انجام می گیرد استفاده از این زنبور می باشد . نتایج بدست آمده در استان یزد نشان داده که استفاده از این حشره مفید در چند مرحله و در کنار آن جمع آوری میوه های آلوده در فصل تابستان خسارت آفت را به میزان قابل قبولی کاهش داده است .